DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence

DUDE - Do Unlimited, extenD compEtence

Euroopan sosiaalirahasto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. ELY.

1.1.2021 -31.8.2023

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta

DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hankkeen tavoitteena on tukea nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Nuorten siirtyminen työmarkkinoille on ensisijaisen tärkeä tavoite. Hankkeessa tähän vastataan tarjoamalla nuorelle työelämälähtöisiä tehtäväaihioita heidän omalta osaamisalaltaan. Nuori saa oman alansa substanssiosaamisen ja elämänhallinnan tukea, joiden avulla hän koostaa käytännön kokemusta ja taitoja sekä luo verkostoja alueen elinkeinoelämän kanssa. Työelämän uudistuessa ja monialaisuuden yleistyessä huomioidaan myös osallistujan oman alan osaamisen mukautuvuus eri aloille, joissa työvoimaa kaivataan. Tarjotaan siis laaja näkökulma työllistymiseen oman osaamisen mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Tämän toiminnan avulla osallistuja työllistyy, ja näin vastaa suoraan alueen yritysten rekrytointitarpeeseen. 

Hankkeen odotetut tulokset ovat


1. Nuori saa konkreettista oman alan kokemusta ja työllistyy.
2. Nuori peilaa ja hyödyntää omia taitojaan ja vahvuuksiaan oman alan työelämävaatimusten mukaisesti.
3. Yksilön substanssiosaaminen ja työ- ja toimintakyky paranee erilaisten teknologiaratkaisuiden tukemana.
4. Teknologian hyödyntäminen alakohtaisen osaamisen kehittämisessä ja alan tuntemuksen paraneminen
5. Yritykset hyväksyvät, ymmärtävät ja huomioivat erityisen tuen tarpeen työelämässä.
6. Monistettava DUDE-ympäristö eri toimialoille

Kokonaisbudjetti: 498 645 €

EU-rahoitus: 373 984 €